Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/230
Titel: Звітність підприємства. Практикум
Sonstige Titel: навчальний посібник
Autoren: Бурлан, С. А.
Каткова, Н. В.
Замега, О. М.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
бухгалтерський облік
практикум
практичні заняття
звітність підприємства
облік і аудит
фінансова звітність
баланс
капітал
Erscheinungsdatum: 2014
Herausgeber: ЧДУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Посібник розроблено згідно з програмою курсу «Звітність підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Навчальний посібник призначено для набуття студентами практичних навичок щодо формування показників форм фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності), виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін, складання консолідованої фінансової звітності та звітності при об’єднанні підприємств; формування показників форм статистичної звітності та звітності із загальнообов’язкового державного соціального страхування. У посібнику наведено ключові терміни та поняття, питання для самоконтролю, тести для поточного контролю якості знань студентів, практичні ситуації, а також завдання для індивідуальної самостійної роботи; викладено методику та техніку складання фінансової, статистичної і спеціальної звітності. Посібник може бути корисним також для студентів усіх економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів, які підвищують свою кваліфікацію, бухгалтерів та економістів підприємств.
Beschreibung: Бурлан С. А. Звітність підприємства. Практикум : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 380 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/230
ISBN: 978-966-336-314-1
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бурлан С. А. Звітність підприємства. Практикум.pdf5.18 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.