Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1243
Title: Лівий рух в політичній системі сучасної України
Other Titles: Left Movement in the political system in contemporary Ukraine
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Authors: Рудень, Д. М.
Keywords: Недбай В. В.
лівий рух України
політична партія
політична система України
комунізм
соціалізм
соціал-демократія
політичний лідер
Left Movement of Ukraine
a political party
a political system of Ukraine
communism
socialism
social democracy
a political leader
Issue Date: 2016
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню лівого руху у політичній системі сучасної України. У роботі проаналізовано науковополітологічні дослідження щодо визначення поняття лівого руху, періодизації його становлення, правового регулювання виборчої системи та порядку проведення виборів. Значна увага приділена політичній кризі 2007 року і ролі партій лівого руху в її вирішенні, об’єднавчим процесам у лівому русі в 2010 та 2011 роках, коли функціонував Блок лівих і лівоцентристських сил та об’єдналися соціалістичні, соціал-демократичні, селянські та інші партії, участі інститутів лівого руху України у виборах, місцю лівих політичних партій, громадських організацій, неформалізованих рухів та професійних спілок в Євромайдані. Детально проаналізована роль політичного лідера, міжнародна співпраця як чинник функціонування і розвитку лівого руху України. За результатами проведеного дослідження сформульовано пропозиції стосовно модернізації діяльності партій лівого руху України та відновлення їхнього впливу на політичній арені. The dissertation represents a complex analysis of Left Movement in the political system in contemporary Ukraine. The dissertation analyses scientific and political studies on the definition of left movement, its formation periodization, legal regulation of an electoral system and an election procedure. Much attention is paid to the political crisis of 2007 and the role of left movement parties in its overcoming, left movement uniting process in 2010 and 2011, the period when Bloc of Left and Center-Left forces functioned, socialist, social and democratic, peasant parties were uniting; the role of left movement institutions of Ukraine in the elections as well as the role of left political parties, non-governmental organizations, non-formalized movements and trade unions in Euromaidan. The function of a political leader as well as international cooperation as a factor in functioning and development of Left Movement in Ukraine is studied in detail. The conducted research resulted in formulating a list of proposals for the modernization of left movement parties of Ukraine’s activities as well as for the restoration of their influence on the political arena.
Description: Рудень Д. М. Лівий рух в політичній системі сучасної України = Left Movement in the political system in contemporary Ukraine : дис. … канд. політ. наук ; спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Д. М. Рудень ; наук. керівник В. В. Недбай ; ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2016. 209 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1243
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Ruden D. M..pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.